Koronavirus og gjennomføring av service og drift på minirenseanlegg

 

corona image main 650

 

Vann og avløp er av myndighetene definert som en samfunnskritisk tjeneste som skal ivaretas

 

Avløp Norge mener likevel at det er riktig av de forskjellige serviceaktørene og foreta en selvstendige vurderinger for å se hvor nødvendig og kritisk det er å utføre ordinær service på alle minirenseanlegg i disse tider, hvor stort sett hele samfunnet er stengt ned for å hindre smitte.

Men at man ved hjelp av erfaringer og historikk vurdere anleggenes størrelse «normale» belastning og beliggenhet i forhold til sårbare resipienter og smitterisiko.

Konsekvensen ved at samfunnet blir stengt ned fører samtidig til økt belastning på alle typer minirenseanlegg som er knyttet til innbyggernes boliger, fordi foreldre har hjemme kontor og barn ikke er på skole eller i barnehage.

Avløp Norge er medlem av Norsk Vann og har i den anledning søkt råd om hvordan våre medlemmer og deres ansatte skal forholde seg til eventuelle smittefare i forbindelse med drift og service på minirenseanlegg. Norsk Vann har igjen tett dialog med Folkehelseinstituttet som er myndighetenes ekspertise på bekjemping av Korona smitte.

Videre har vi vært i dialog med Miljødirektoratet som i sitt svar til oss er samstemt med de rådene vi har fått fra Norsk Vann.

Informasjon vi har fått fra Norsk vann følger under i tillegg legger vi ved linken til hele artikkelen.

Avløpsvann og slam kan inneholde sykdomsfremkallende mikroorganismer når smittede mennesker er tilknyttet avløpsanlegget. Det er derfor viktig med god drift av anleggene for å minimere utslippene til omgivelsene, spesielt hvis drikkevannskilder kan bli påvirket. Driftspersonale må til enhver tid ha gode rutiner for HMS for å beskytte seg selv mot smittestoffer. Smittemåten til det nye koronaviruset er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte fra person til person, men noen av de smittede vil også skille ut koronavirus med avføringen slik at det kan forekomme koronavirus i avløpsvannet.

Med det kunnskapsnivået vi har om Koronavirus, er det ingen grunn til å tro at viruset er mer bestandig i miljøet eller mer resistent overfor renseprosesser enn andre sykdomsfremkallende virus. Så lenge man følger dagens krav og beste praksis for å unngå smittespredning via vann, er det ikke behov for å sette inn korona-spesifikke tiltak. Utbruddet er likevel en påminnelse om å være nøye med å etterleve generelle HMS-krav for alle som arbeider med avløpsvann for å unngå direkte kontakt eller å puste inn aerosoler, og at utslippene til vann og miljø må minimeres for å hindre mulig smittespredning.

Det er viktig at tjenester som service og slamtømming opprettholdes så langt det lar seg gjøre. Dersom det ikke er mulig å opprettholde et ordinært service-tilbud må det enkelte foretak gjøre egne prioriteringer internt. Det vil være naturlig å nedprioritere forefallende arbeid, som ikke anses som akutt. Ordinær service eller årlig tømming av alle slaminnretninger kan eksempelvis utsettes, til fordel for akutt arbeid, som etterfylling av kjemikalier, reparasjon av defekte pumper, tømming av fulle slamtanker og lignende. Dersom arbeidet må prioriteres ytterligere vil det være naturlig å ta kontakt med kommunen for å avklare hvilke områder/anlegg det er mest kritisk å opprettholde tilfredsstillende drift og slamtømming på. Eksempelvis er det viktig at anlegg nær drikkevannskilder eller sårbare resipienter, samt større anlegg prioriteres.

https://www.norskvann.no/index.php/samfunnsutvikling/corona-info/2306-tømming-av-slam-og-service-på-mindre-renseanlegg

Videre er det viktig at servicepersonell tenker HMS og bruker alt smittevernutstyr som er tilgjengelig:

  • Hele dresser
  • Briller / visir
  • Munnbind
  • Hansker
  • Bruk såpe og vann der det er tilgjengelig
  • Antibac / våtservietter
  • Hold avstand og unngå nærkontakt med huseier / kundene
  • Sørg for å holde uvedkommende borte fra anlegget under service
  • Servicerapporter sendes elektronisk ikke legg igjen papir rapporter

Det er viktig at vi som bransje tar situasjonen på største alvor, bidrar til god hygiene og sørger for at vi ikke smitter vår nærmeste eller andre personer. Viktig å tenke smittefare også etter endt serviceoppdrag og når dagen avsluttes.