INTERN WORKSHOP I SANDEFJORD 15. OG 16. OKTOBER

Avløp Norge avholdt 15. og 16. oktober intern workshop i Sandefjord. Temaene som ble belyst var slamtømming og driftsoppfølging på minirenseanlegg.

Flere eksterne foredragsholdere var invitert til å holde foredrag.

Nina Alstad Rukke og Anders Surlien fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen.

Nina Rukke

Regionen omfatter ni kommuner med totalt ca. 10 000 stk. mindre avløpsanlegg, hvorav 500-600 stk. er minirenseanlegg. Tilsynet har krav til tømming av slamavskillere min. 1 gang pr. år, men har system for å følge opp anlegg som krever hyppigere tømming.

Nina etterlyste en enkel tømmeinstruks som bl. a. bør ligge i bilen til sjåfører av slambiler, og inneholde følgende informasjon (i punktvis form):
- Et bilde (evt. tegning) av adkomst tank fra topp.
- Inneholde få ord.
- Få med alt som skal gjøres.
- Kontaktinformasjon til servicemann.
- Laminert utgave for bruk i bil og hengt opp på anlegget Nina viste et eksempel på en slik instruksjon. Hun kom med følgende øvrige råd i forbindelse med slamtømming:

1) Det anbefales ikke å tilbakefylle med rejektvann fra minirenseanlegg, da vannet inneholder kjemiske forbindelser som kan være negativ for rensefunksjonen i anlegget.

2) For optimal funksjon i en slamavskiller, skal denne tilbakefylles med vann etter tømming. Kommunen har dårlig erfaring med å pålegge anleggseier ansvar for tilbakefylling av vann.

3) Kommunen ønsker å arrangere et anleggsbesøk for interesserte medlemmer for nærmere gjennomgåelse av problematikken rundt en slamtømmers hverdag. Oppfordret Avløp Norge til å ta kontakt.

4) Kommunene har satt grenser for plassering av et anlegg hvor bl.a. følgende hensyn blir tatt:
- Avstand fra vei til tanktopp skal være maks. 25 m.
- Maks høydeforskjell bunn tank til vei skal være 5 m.
- Kumlokk skal være fritt tilgjengelig.

Service på minirenseanlegg

- Service på minirenseanlegg skal utføres min. 2 g pr. år.
- Det skal ikke legges opp til at anleggseier gjennomfører egenservice.
- En serviceavtale bør omfatte alle punkter for service som fremkommer i Forurensningsforskriften, Kapittel 11 og 12, samt VA/Miljøblad nr. 52 «Minirenseanlegg».
- En årsrapport/serviceskjema skal sendes til kommunen med henvisning til eiendommens gårds- og bruksnummer (og ikke bare navn/adresse).
- Primært bør leverandør foreta prøvetaking, men Drammensregionen gjennomfører også egne prøver ved tilsyn av anlegg.
- Nina oppfordret og holde god dialog hele året og bruke kommunen som myndighetsutøver. Bl.a. oppfordret hun til å melde ifra hvis en serviceavtale brytes.

Henvisning: www.godtvann.no


Torstein Bergum, Aquapower.

Slamtømming minirenseanlegg - erfaringer/opplevelser.

Bergum poengterte at dårlig/mangelfull slamtømming av minirenseanlegg resulterte i dårlig funksjon og renseeffekt.
Han anbefalte leverandører å lage bedre slamtømmeinstrukser og opplæring av tømmeansvarlig .En enkel kortfattet instruks med færrest mulig ord.

Leverandørens servicemann er den beste til å si ifra om behovet for tømming, og at dette gjøres direkte til kommunen, og ikke til anleggseier som kanskje ikke følger opp. Slamavskilleren bør spyles etter tømming.

I debatten etter Bergums innlegg kom det fram følgende:
- De fleste anlegg fungerer bra. Et problem kan oppstå når nye eiere overtar eiendommen.
- Hvem bør være ansvarlig for opplæring av nyansatte i slamtømmefirmaer? Kanskje et tømmekurs i regi av Avløp Norge med avsluttende kompetansebevis?
- Arild Eikum påpekte at anleggene bør merkes bedre med markering av hvor anlegges skal tømmes fra, ta prøver fra etc.
Han mente basert på undersøkelser fra Morsa-prosjektet at de fleste anlegg fungerte bra, men at ting kan skje når f.eks. nye eiere tar over eiendommen.


Arild Eikum, Driftsassistansen i Østfold.

Erfaringer fra inspeksjon av minirenseanlegg.

Hvorfor greier ikke mange nye minirenseanlegg å tilfredsstille gitte utslippskrav?

A. Eikum fortalte om sine erfaringer gjennom tilsyn av minirenseanlegg i Østfold. En undersøkelse i Hobøl kommune viste at ca. 69% av anleggene klarte kravet til P-reduksjon på 90%, og 82% klarte kravet til 90% BOF-reduksjon.

Hovedårsakene til at anleggene ikke fungerer som de skal er:

Prosessproblemer
- Riktig kjemikaliedosering er en stor utfordring pga. manglende kunnskap om vannmengden gjennom anlegget og pH-verdi.
- Ofte doseres det for lite kjemikalier, bl.a. på grunn av tilført fremmedvann og at kjemikaliedunken går tom før service.
- Mange anlegg har problemer med tap av SS i utløpet pga. høy overflatebelastning i sedimenteringsenhet, manglende slamtømming etc. Resultatet er for høy Tot-P i utløpet.
- Ca. 2/3 av undersøkte anlegg i Morsa-prosjektet hadde for høy pH-verdi. Optimalt bør pH-verdi ligge mellom 5,5 og 7,0.

Feil installasjon
- For mye fremmedvann kommer inn på anlegget pga. dårlig ledningsnett,feilkoplinger,taknedløp etc.
- Anlegget ligger for lavt i terrenget i forhold til resipient. Ved høy vannstand i resipient, flommer vann inn på anlegget.
- Problemer med frost i utløpet på vinteren.

Feil bruk av anlegget
- Anleggseier slår av strømmen på anlegget når reiser hjemmefra på ferie/hytta.
- Ekstra bolig er koplet til anlegget
- Olje, løsemidler,filler etc. kommer i inn på anlegget.

Avviksbehandling

Arild Eikum refererte til en undersøkelse i Østfold der minirenseanlegg ble undersøkt for P-verdier i utløpet. Resultatet fordelte seg slik:

Kategori %-andel P-innhold (mg/l) Status
Blå 38 ca. 1,0 OK
Grønn 27 1,0-4,0 Justering av anlegg
Rød 35 >4,0 Strakstiltak

 

I dette prosjektet ble pH-verdier på 4,0 akseptert med mindre justeringer.

Det gikk fram av diskusjonen at Avløp Norge bør være med å påvirke myndighetene hva gjelder fastsettelse av rensekrav. I dag er f.eks. krav til rensing av P og BOF oppgitt som 90%, mens det samtidig er fastsatt maksimalgrenser på 1,0 mg/l P og 25 mg/l BOF. Det er i dag et misforhold mellom innløps- og utløpsverdier.

F.eks. de reelle innløpsverdier for fosfor(P) er normalt ca. 17 mg/l, dvs. godkjent utløpsverdi (90%) bør være 1,7 mg/l.

Pål Skogfelt i Wallax informerte om at de har forsøkt å påvirke KLIF om dette temaet, men at de foreløpig ikke har fått en positiv respons. Han oppfordret Avløp Norge til å drive lobbyvirksomhet overfor KLIF/Miljødirektoratet i et forsøk på å endre regelverket.

 


 

Oppsummering / konklusjon.

Etter en gruppediskusjon av temaet service og vedlikehold, samlet deltakerne seg i plenum for en oppsummering av workshoppen.

Oppgaver Avløp Norge

¤ Utarbeide og arrangere basiskurs for servicepersonell

¤ Holde driftskurs for huseiere

¤ Holde oppfriskingskurs for servicepersonell

¤ Utarbeide generell installasjonsinstruks for minirenseanlegg inkl. merking og kriterier for adkomst

¤ Utarbeide enkel/generell slamtømmeinstruks

¤ Forslag til digital rapportering av servicerapporter

¤ Innkjøp/formidling av kjøp av utstyr relatert til service

Viktige momenter ved servicebesøk

¤ Måle pH, temperatur og turbiditet

¤ Måle slammengde/ ortofosfat

¤ Måle vannmengde og forbruk av fellingsmidler

Del dette på
Scroll to top