vanytt 526x782
(Faksimile fra www.vanytt.no 14.03.2018)

 

 

Kurs i drift og tilsyn av minirenseanlegg

I et samarbeid mellom Avløp Norge, Vannområdene Morsa, Haldenvassdraget, Øyeren og Glomma Sør og Driftsassistansen i Østfold (DAØ) arrangeres nå kurs i teoretisk og praktisk innføring av drift og tilsyn av minirenseanlegg.

servicekurs 1 550

Fra prøvetaking i felt.
Fv. Arild Eikum - Avløp Norge, Erik Johannessen - Cowi AS, Per Olav Kvitli - Avløp Norge.


Det første kurset avholdes allerede nå i april i Fredrikstad men vil bli etterfulgt av 2 -3 kurs pr. år i tiden fremover. Kurskompendiet er finansiert av Miljødirektoratet og Avløp Norge i fellesskap.

Kurset er ment som et hjelpemiddel for å øke kunnskapen hos de som skal utføre service og tilsyn av minirenseanlegg. Målet er at driftsoperatører skal bli bedre rustet til å iverksette tiltak på anlegg med driftsproblemer. Kurset er også ment for saksbehandlere i kommunene og andre som ønsker økt kompetanse på tilsyn av minirenseanlegg.

servicekurs 2 550

Kurset har en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen omfatter regelverk, sammensetning av avløpsvann, slamproduksjon, renseprosesser og anleggstyper. Den praktiske delen tar for seg feltarbeid med prøvetaking og måling av driftsparametre m.m.

Kurskompendium er forfattet og redigert av Arild Eikum (Avløp Norge), Erik Johannessen (Cowi AS) og Tor Gunnar Jantsch (Driftsassistansen i Østfold).
Andre bidragsytere har vært Ove Jørgen Myrre (Brava Rådgivning AS), Lars Westlie (Hydrogeologi og Avløpsrådgivning), Rune Heggelund (Prosess-Styring AS), Anders Slangsvold Eikum (Eikum Miljøteknologi ) og Monika Tauteryte ( Driftsassistansen i Østfold).

servicekurs 3 550

Demonstrasjon av kjemisk felling v/Kemira.

Kurset er utarbeidet som et delprosjekt under prosjektprogrammet «Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse» som styres av Finn Grimsrud.


Revisjon av godkjenningsdokumenter for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Byggforsk jobber i 2015 med oppdatering av godkjenningsdokumentene for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning. Formålet er at godkjenningsdokumentene skal være tydeligere, mer informative og mer likelydende. Oppdaterte godkjenningsdokumenter vil inneholde mer detaljert og tydeligere informasjon om det enkelte renseanlegget.

Punktliste som viser innhold i oppdaterte godkjenningsdokumenter
Eksempel på oppdatert godkjenningsdokument for Wallax renseanlegg

I forbindelse med pågående revisjon/oppdatering av samtilge godkjenninger for minirenseanlegg, har SINTEF utarbeidet et notat med informasjon om angivelse av slamlagringsvolum og belastningskapasitet der godkjenningen omfatter anlegg i flere størrelser. Samtidig orienterer SINTEF om status og fremdrift, samt pågående og fremtidig FoU-arbeid som er relevant for arbeidet. Notatet inneholder informasjon om følgende punkter:

- Slamtømmingsbehov
- Skalering av kapasitet
- Status og fremdrift
- Planlagte FoU-aktiviteter og betydning for SINTEF Teknisk Godkjenning
- Innspill fra SINTEF knyttet til slamtømmingspraksis

Notat med orientering fra SINTEF vedrørende revisjon av godkjenningsdokumenter for SINTEF Teknisk Godkjenning


 

opplæring av driftsoperatører for minirenseanlegg

Det har i lang tid vært et ønske fra myndigheter og bransjen selv om å kunne sertifisere driftsoperatører på minirenseanlegg.
I dag stilles det ingen formelle krav til de som skal utføre service på disse anleggene utover den opplæring man får hos den enkelte leverandør.


styringsgruppe spydeberg

Her fra det første møtet med styringsgruppa, avholdt i Spydeberg 4. juni.

Myndigheter med kommuner, departement, Sintef, samt rådgivere og bransjeforeningen Avløp Norge ønsker å sette mer fokus på service og oppfølging av mibirenseanlegg.

Klima- og miljødepartementet har bevilget midler til vannområdene i Morsa, Haldenvassdraget, Glomma sør og Øyeren for å utvikle et kompendium som skal brukes i opplæringen. I tillegg bidrar bransjeforeningen Avløp Norge med midler og vil delta aktiv i arbeidet med prosjektet.

Selve kursvirksomheten vil foregå i regi av Avløp Norge. Gjennomført kurs vil til slutt lede til et sertifikat som vil utstedes av Avløp Norge.
De første kursene vil gjennomføres i løpet 2016.

Arbeidsgruppen som skal jobbe med prosjektet vil bestå av representanter fra Avløp Norge og Driftsassistansen i Østfold.


 

intern workshop i sandefjord
15. og 15. oktober

P1010483 250x188 P1010484 250x188

 

Avløp Norge avholdt 15. og 16. oktober intern workshop i Sandefjord. Temaene som ble belyst var slamtømming og driftsoppfølging på minirenseanlegg.
Flere eksterne foredragsholdere var invitert til å holde foredrag.