Workshop i avløp norge 4. og 5. mars

Avløp Norge arrangerte workshop for sine medlemmer 4. og 5. mars 2020 på Quality Hotel Grålum med deltakere som primært sitter med ansvar eller jobber spesifikk med service og drift på minirenseanlegg.

deltakere workshop 530

Målsettingen med workshopen var å sette fokus på selve utførelse av drifts og serviceoppdragene, i tillegg til å få høre hvilke utfordringer servicepersonell møter i hverdagen samtidig som man ønsket å dele erfaringer og opplevelser med hverandre.

Det var 22 forventningsfulle deltakere fra nesten alle medlemsbedriftene, men på grunn av begynnende korona pandemi og karantene situasjon fikk vi dessverre noen forfall i siste liten. Videre  hadde vi med 4 gjesteforelesere på dag en og 2 forelesere på dag to, i tillegg til egne krefter med Øystein Vereide fra Klaro og Arne Johnny Halvorsrød fra Odin Miljø.

 

Aurskog Høland

Dag 1 startet med  en gjennomgang og status etter tilsynet som var utført i Aurskog / Høland kommune 2018 -  2019 og avviksrapport fra Spydeberg 2018.

Rapportene ble presentert av representanter fra Driftsassistansen i Østfold Monica Tauteryte og Mailinn Hansen, de hadde også med seg sin leder Kenneth Arnesen. Oppsummert kan man si at utviklingen og situasjonen i Aurskog / Høland kommune har en positiv tendens fra 2018 til 2019 hvor de «røde» anleggene (anlegg som ikke klarere rensekravet) har blitt redusert fra  en andel på 43% i 2018 til en andel på 18% i 2019. Dette er en reduksjon på hele 63,2%, men det som det er viktig å ha med seg i denne analysen er at slamtømmingsrutinene og hyppigheten av slamtømmingen ikke var helt på plass i 2018. Så en bedring i slamtømmerutinene samt økt fokus fra serviceleverandørene tilskriver vi denne positive utviklingen.

Dette er også konklusjonen fra kommunens saksbehandler på dette området.

 

Spydeberg

Når det gjelder tallene i Spydeberg kommune 2017 – 2018 så er ikke de like positive.  Her er  det imidlertid viktig å merke seg at målemetodene som er brukt ikke er den samme. I 2017 har man levert inn og tatt akkrediterte prøver, i 2018 har man brukt surrogatparameter og målt:  Turbiditet <10 NTU kombinert og  Ortofosfat måling  PO4-P <0,4 mg/l.

Det er fortsatt en viss usikkerheten ved denne måten å sammenligne resultatene på, da det er registrert en del avvik ved bruk av de måleparameterne som her oppgis.  Hver 5 prøve er imidlertid sendt inn til akkreditert analyse, så resultatet er ikke oppløftende. Det man også kan konkludere med i Spydeberg undersøkelsen, er at tilbakemeldingen og dialog med kommunen fra ansvarlige serviceoperatører er svært mangelfull. Her må ansvarlige leverandører og serviceoperatører få på plass nødvendige prosedyrer og rutiner for avviksbehandling snarest mulig.  

kjemisk rensing graf 530

Som man ser av tabellene har andelene røde anlegge gått noe opp og ned i de 7 årene de har holdt på med prøvetaking. Hvis man sammenligner resultatet for 2018 og ser spesifikk på de tallene hvor antall anlegge som er prøvetatt er 253 hvorav 98 anlegge er røde, dette gir en andel på 38,7%, antall gule anlegg er 87 dette gir en andel på 34,3 %, antall grønne anlegg er  68, dette gir en andel på 26,8%.

Gjør vi det samme med tallene for 2019, antall anlegge som er prøvetatt er 288 hvorav 94 anlegge er røde, dette gir en andel på 32,6%, antall gule anlegg er 86 dette gir en andel på 29,8 %, antall grønne anlegg er 108, dette gir en andel på 37,5%. Sammenligner vi resultatene ser vi at andel røde anlegge er redusert med 6,1% og gule anlegg er redusert med 4,5%.

Det betyr at andelene grønn anlegg er øket med 10,7% fra 2018 til 2019.Dette er en positiv utvikling  som man må ta med seg i det videre arbeidet og gi et håp om at man er på rett vei.

Ser man på tabellen under som måler Bof5  så er situasjonen betydelig mere positiv, løser man fosfor problemet så kommer dette også på plass.

biologisk rensing graf 530

 

Hvordan skal man jobbe for å få bukt med de røde anleggene?

Det som Nina Rukke også brukte en del tid på var samhandlingen mellom myndigheter, brukere og servicebransjen.


tilsynet grafikk 530

Som det fremgår av skissen er det en del regulerte forhold og myndighet som mangler. Men det må ikke være til hindre for at man snakker sammen for å løse utfordringer og  problemer. Derfor er det viktig at serviceoperatørene eller ansvarlige produsenter / leverandører har en tett dialog og konstruktive tilbakemeldinger om konkrete handlingsplaner med tiltak for å få bukt med de røde anleggene. Like viktig er det at servicepersonell har tett dialog med brukerne, hvis og når selve bruken av anlegget er et problem. Det samme gjelder mot slamtømme selskapene i forhold til normal og ekstra slamtømming.

Rune Myklebust Daglig leder i Avløp Norge avsluttet denne seansen med og sette fokus på hvordan og på hvilke måte man kan bruke all den informasjon som fremkommer etter Tilsynet for små avløpsanlegg og Driftsassistansen i Østfold sine tilsynsrunder.

Spesielt alle parameterne som Tilsynet i Lier får frem er til uvurderlig nytte for en serviceoperatør.

For uten de vanlig parameterne som man selv kan få frem ved bruke av egne instrumenter, har de opplysninger om bl.a. antall beboer i husstanden, siste slamtømmings dato i tillegg en del parameter som må analyseres av akkrediterte byråer.

Disse parameterne som her er tilgjengelig må serviceoperatørene sette seg ned og analysere og  på bakgrunn av det,  treffe sine konkrete forslag til tiltak for å rette opp i feil og mangler ved anleggene. Videre at de melder inn sine handlingsplaner til  tilsynet eller kommunene.


Gjennomgang av læreboka Minirenseanlegg Teori og Praksis

Siste delen av dag en tok Øystein Vereide på en glimrende måte for seg hva  servicepersonell kan gjør for å bedre resultatene når de er på service.

Dersom et anlegg ikke fungerer som forutsatt kan det ofte skyldes utenforliggende årsaker som det kan være vanskelig for service personell å fange opp og ikke minst dokumentere.  Det er ikke kun anleggenes egne komponenter og drift/vedlikehold av disse som påvirker anleggenes drift. Undersøkelser utført i Morsa og Haldenvassdraget viser at det kan være svært mange årsaker til at minirenseanlegg ikke fungerer optimalt. Øystein tok oss gjennom disse eksemplene og mulige årsaker og synliggjorde helt klar at mange av disse problemene kan servicepersonell likevel gjøre noe med. Jeg tror mange satt med en aha følelse etter denne seansen.


Dag 2 startet med Ove Sanna fra KEMIRA Fredrikstad

Han tok for seg hvilken betydning og anvendelse er det kjemikalier har som fellingsmiddel i minirenseanlegg og vi snakker da normalt om PAX  (aluminiumfosfat)  i en eller annen sammensetning.

Ove Sanna ga deltakerne en inngående og detaljert innblikk i virkemåten for de forskjellige kjemikaliene som normalt blir brukt. Videre om hvilke forutsetninger som må være tilstede for en optimal felling i renseanleggene med bl.a. hvordan temperatur og pH i avløpsvannet påvirker felling og dermed rensegraden. Vi tror dette var en oppvåknende seanse for de flest deltakerne om hvilken betydning kjemikaliene har i en kjemisk / biologisk prosess som foregår i minirenseanleggene og hvor sårbar denne prosessen er.

ove sanna 530

 

Arild Eikum om Surrogatparameter

Etter lunsj fikk vi smettet inn et besøk av Arild Eikum som tok for seg en helt fersk rapport om surrogatparameter som Arild Eikum, Anders Slangsvold Eikum og Erik Johannessen fra COWI har utarbeidet for Vannområdet Glomma Sør.

Ved bruk av minirenseanlegg i spredt bebyggelse stiller forurensningsmyndighetene (kommunene) rensekrav i form av grenseverdier for totalfosfor (mg/l P) og organisk stoff (BOF5). Dessverre har det vist seg at en betydelig del av anleggene ikke tilfredsstiller utslippskravene. Det er mange årsaker til dette, noe som ofte blir belyst gjennom kommunalt tilsyn.   Ved servicebesøk, som oftest to ganger pr. år, er det imidlertid svært vanskelig for servicepersonell å vite hvor effektivt anlegget renser selv om alt det tekniske ved anlegget fungerer. Bruk av surrogatparametere som kan relateres til utslippskravene Tot-P og BOF5 vil derfor kunne være et svært nyttig in-situ verktøy for de som har ansvaret for driften av anleggene.

 I tillegg vil forurensningsmyndighet (kommunen) og huseier kunne få en rask tilbakemelding om anleggenes tilstand og man vil kunne spare store kostnader ved gjennomføring av tilsyn. 

I denne studien foreslås det at turbiditet som surrogatparameter i tillegg til måling av ortofosfat (PO4-P) innføres ved gjennomføring av service og kommunalt tilsyn. Renseresultater uttrykkes i BOF5 (mg/l) og Tot-P (mg/l) slik som angitt i huseiers utslippstillatelse.

Omregningen fra turbiditet og ortofosfat (PO4-P) til POF5 og Tot-P gjennomføres ved bruk av ligningene:

P-tot = 0,067 x turb + 0,32* (PO4)

BOF5 = 0,4418 x turb + 3,68

Samtidig som det anbefales å ta i bruk surrogatparametere som et insitu verktøy så anbefales det også å kvalitetssikre datamateriale for justering av den omregningsmodellen som er anvendt. Det bør velges ut en referansekommune som gjennom sitt tilsynsarbeid deltar i arbeidet med å skaffe tilveie et kvalitetssikret tallmateriale.

Avløp Norge følger tett på det videre arbeidet med eventuell innføring og bruk av surrogatparameter som et måleteknisk «instrument»  i forbindelse med utførelse av servicearbeid på minirenseanlegg.  

 

Praktisk arbeid ved bruk av måleinstrumenter og analyser ved Arne Johnny Halvorsrød

Den siste del av dag to var satt av til praktisk arbeid og analyser satt i scene på en flott måte av Arne Johnny. Deltakerne hadde på forhånd fått beskjed  om å ta med seg nødvendig måleinstrumenter som pH måler , temperatur måler, turbiditets måler og ortofosfat måler. Ferske vannprøver var hentet inn og deltakerne fikk prøve seg på analyser og måleresultatene ble behørig diskutert i plenum, totalt sette en lærerik og interessant seanse.

Oppsummert hadde vi to aktive og innholdsrike dager som alle deltakerne ga uttrykk for at de satte pris på.  

Avløp Norge takker alle deltakerne for et stort engasjement og konstruktiv dialog på workshopen.


 

 

vanytt 526x782
(Faksimile fra www.vanytt.no 14.03.2018)

 

 

Kurs i drift og tilsyn av minirenseanlegg

I et samarbeid mellom Avløp Norge, Vannområdene Morsa, Haldenvassdraget, Øyeren og Glomma Sør og Driftsassistansen i Østfold (DAØ) arrangeres nå kurs i teoretisk og praktisk innføring av drift og tilsyn av minirenseanlegg.

servicekurs 1 550

Fra prøvetaking i felt.
Fv. Arild Eikum - Avløp Norge, Erik Johannessen - Cowi AS, Per Olav Kvitli - Avløp Norge.


Det første kurset avholdes allerede nå i april i Fredrikstad men vil bli etterfulgt av 2 -3 kurs pr. år i tiden fremover. Kurskompendiet er finansiert av Miljødirektoratet og Avløp Norge i fellesskap.

Kurset er ment som et hjelpemiddel for å øke kunnskapen hos de som skal utføre service og tilsyn av minirenseanlegg. Målet er at driftsoperatører skal bli bedre rustet til å iverksette tiltak på anlegg med driftsproblemer. Kurset er også ment for saksbehandlere i kommunene og andre som ønsker økt kompetanse på tilsyn av minirenseanlegg.

servicekurs 2 550

Kurset har en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen omfatter regelverk, sammensetning av avløpsvann, slamproduksjon, renseprosesser og anleggstyper. Den praktiske delen tar for seg feltarbeid med prøvetaking og måling av driftsparametre m.m.

Kurskompendium er forfattet og redigert av Arild Eikum (Avløp Norge), Erik Johannessen (Cowi AS) og Tor Gunnar Jantsch (Driftsassistansen i Østfold).
Andre bidragsytere har vært Ove Jørgen Myrre (Brava Rådgivning AS), Lars Westlie (Hydrogeologi og Avløpsrådgivning), Rune Heggelund (Prosess-Styring AS), Anders Slangsvold Eikum (Eikum Miljøteknologi ) og Monika Tauteryte ( Driftsassistansen i Østfold).

servicekurs 3 550

Demonstrasjon av kjemisk felling v/Kemira.

Kurset er utarbeidet som et delprosjekt under prosjektprogrammet «Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse» som styres av Finn Grimsrud.


Revisjon av godkjenningsdokumenter for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Byggforsk jobber i 2015 med oppdatering av godkjenningsdokumentene for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning. Formålet er at godkjenningsdokumentene skal være tydeligere, mer informative og mer likelydende. Oppdaterte godkjenningsdokumenter vil inneholde mer detaljert og tydeligere informasjon om det enkelte renseanlegget.

Punktliste som viser innhold i oppdaterte godkjenningsdokumenter
Eksempel på oppdatert godkjenningsdokument for Wallax renseanlegg

I forbindelse med pågående revisjon/oppdatering av samtilge godkjenninger for minirenseanlegg, har SINTEF utarbeidet et notat med informasjon om angivelse av slamlagringsvolum og belastningskapasitet der godkjenningen omfatter anlegg i flere størrelser. Samtidig orienterer SINTEF om status og fremdrift, samt pågående og fremtidig FoU-arbeid som er relevant for arbeidet. Notatet inneholder informasjon om følgende punkter:

- Slamtømmingsbehov
- Skalering av kapasitet
- Status og fremdrift
- Planlagte FoU-aktiviteter og betydning for SINTEF Teknisk Godkjenning
- Innspill fra SINTEF knyttet til slamtømmingspraksis

Notat med orientering fra SINTEF vedrørende revisjon av godkjenningsdokumenter for SINTEF Teknisk Godkjenning


 

opplæring av driftsoperatører for minirenseanlegg

Det har i lang tid vært et ønske fra myndigheter og bransjen selv om å kunne sertifisere driftsoperatører på minirenseanlegg.
I dag stilles det ingen formelle krav til de som skal utføre service på disse anleggene utover den opplæring man får hos den enkelte leverandør.


styringsgruppe spydeberg

Her fra det første møtet med styringsgruppa, avholdt i Spydeberg 4. juni.

Myndigheter med kommuner, departement, Sintef, samt rådgivere og bransjeforeningen Avløp Norge ønsker å sette mer fokus på service og oppfølging av mibirenseanlegg.

Klima- og miljødepartementet har bevilget midler til vannområdene i Morsa, Haldenvassdraget, Glomma sør og Øyeren for å utvikle et kompendium som skal brukes i opplæringen. I tillegg bidrar bransjeforeningen Avløp Norge med midler og vil delta aktiv i arbeidet med prosjektet.

Selve kursvirksomheten vil foregå i regi av Avløp Norge. Gjennomført kurs vil til slutt lede til et sertifikat som vil utstedes av Avløp Norge.
De første kursene vil gjennomføres i løpet 2016.

Arbeidsgruppen som skal jobbe med prosjektet vil bestå av representanter fra Avløp Norge og Driftsassistansen i Østfold.


 

intern workshop i sandefjord
15. og 15. oktober

P1010483 250x188 P1010484 250x188

 

Avløp Norge avholdt 15. og 16. oktober intern workshop i Sandefjord. Temaene som ble belyst var slamtømming og driftsoppfølging på minirenseanlegg.
Flere eksterne foredragsholdere var invitert til å holde foredrag.