DEFINISJONER


Minirenseanlegg

Avløpsrenseanlegg med kapasitet til å rense husholdningsavløp opp til 50 personer (personekvivalenter - p.e.).


Aerob prosess

Prosess som foregår i et miljø rikt på oksygen.


Anaerob prosess

Prosess som foregår i et miljø fritt for oksygen og nitrat.


Ammonium

En nitrogenforbindelse som skilles ut fra urin. Omdannes under nedbrytning til nitritt og deretter nitrat i en prosess som forbruker oksygen.


Aktivt slam

Biologisk slam for rensing av avløpsvann bestående av bakterier og mikroorganismer som dannes i avløpsvannet når det tilføres oksygen.


Biofiltermateriale

Definisjon på de legemer som finnes i et biofilter. Den aktive kontaktflaten med avløpsvannet ligger fra 100- 300 kvm. pr.m.


Biofilm

Betegnelse på den tynne ”filmen” av mikroorganismer som gror fast i biofiltre og biorotorer.


Biologisk rensing

Reduksjon av organisk materiale og næringsstoffer ved hjelp av mikroorganismer (bakterier) som finnes i aktivt slam, biofilter og biorotorer


Biorotor

Roterende skiver eller sylindrisk formet nettkurv med biofiltermateriale på horisontal senteraksel. Biorotoren er halvveis nedsenket i avløpsvannet, og tilsettes oksygen ved at den roterer ved drift av el.motor.


BOF

Biologisk-kjemisk oksygenforbruk - angir hvor mye oksygen som går med for å bryte ned forurensningen. Angis i mg/l som brytes ned over en periode på 5 døgn - BOF5.


Døgnblandeprøve

Gjennomsnitt av flere prøver som er tatt på ulike tidspunkt i et døgn og blandet til 1 prøve.


EP

Etterpolering (EP) - ytterligere rensetrinn etter minirenseanlegg der hvor det stilles strengere krav til innhold av reststoffer og tarmbakterier (TKB) i utgående avløpsvann fra minirenseanlegg.


Fosfor

Grunnstoff med kjemisk betegnelse (P). Fosfor er et næringsstoff som er nødvendig for biologisk vekst.


Jernklorid

Jernholdig fellingskjemikalie.


Kjemisk rensing

Rensing av avløpsvann ved å tilsette fellingsmiddel for å redusere f.eks fosformengden.


MBK

De fleste minirenseanlegg har: Mekanisk – Biologisk – Kjemisk rensing (MBK).


Polyaluminiumsklorid (PAX)

Aluminiumsholdig fellingskjemikalie.


Pe – personekvivalent

1 personekvivalent er den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. 1 person = 1 pe.


pH

Mål på vannets surhetsgrad. Vann fra springen har pH ca. 7,5. pH-verdi for biologisk renset avløpsvann er ca. 7,0 og for kjemisk felt vann ca. 6,3-6,8


Resipient

Benevnelse på mottakeren av det rensede vannet, som kan være elv, bekk, innsjø, hav eller infiltrasjon i grunn.


SBR

"Sequence Batch Reactor", eller porsjonsvis behandling. En rensemetode med aktivt slam hvor avløpsvann føres inn i en reaktor og behandles satsvis. Både oksygentilsetning og sedimentering skjer i reaktoren.


SS

Suspendert stoff (SS) er en betegnelse på mengde faste partikler i avløpsvannet.


TKB

Termotolerante koliforme bakterier (TKB) – indikator for tarmbakterier i avløpsvann.

Del dette på