HANDLINGSPLAN 2019-2020

Generelt

All virksomhet i Avløp Norge skal være forankret i §2 i foreningens vedtekter. Det gjelder også handlingsplanen for perioden 2020-2021.

§2 - Formål

Foreningens formål er å fremstå som bransjens interesseorganisasjon både innad i foreningen og utad mot myndigheter, andre bransjer og samfunnet for øvrig.

Dette gjøres ved:

- å arbeide for at minirenseanlegg skal være en prioritert avløpsløsning i spredt bebyggelse hos landets myndigheter.

- å fremme samarbeidet mellom foreningens medlemmer.

- å arbeide for å høyne det tekniske nivået innenfor avløpsbransjen.

- å arbeide for standardisering og kvalitetssikring av drift og vedlikehold.

- å drive et aktivt informasjonsarbeid omkring rensing av avløpsvann i spredt bebyggelse.

- å arbeide for å fremme forsknings- og utviklingsvirksomhet innenfor avløpsrensing.

- å fremstå som det ledende avløpsmiljø overfor myndigheter, andre bransjer og forbrukere.

- å samarbeide med tilsvarende forbund/foreninger i andre land.

- å arbeide for å være en aktiv høringsinstans.

Noen av punktene er relativt konkrete og foreningen er godt i gang med aktiviteter og tiltak. Det er imidlertid blitt gjennomført opplæring av service-personell, noe som var ment for å øke den generelle prosesskompetansen blant medlemsbedriftene. Foreningen må fortsette å holde trykket oppe på Norsk Vann slik at kurs blir annonsert og gjennomført. Medlemmene deltar også i enkelte FoU prosjekter gjennom egeninnsats.
Dersom foreningen skal bli betraktet som et ledende avløpsmiljø betyr dette at vi må være fremst på kunnskap. Dette forutsetter deltagelse i- og tilgang på ny kunnskap gjennom bl.a. engasjement i nasjonal FoU prosjekter.

Bransjen sliter fortsatt med et dårlig omdømme blant Norsk kommuner. Dette skyldes at dårlige renseresultater og driftsproblemer har blitt synliggjort gjennom tilsyn. Her er det satt i gang et omfattende arbeid i samarbeid med bl.a. SINTEF, Norsk Vann, Vannområdene i Østfold og Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammens regionen.

Det har vært svært vanskelig å få gjennomslag for at dårlige renseresultater kan skyldes mange andre årsaker enn selve renseanlegget og manglende service.

Et nærmere samarbeid i foreningen mot kommuner og bransjen generelt må til. Derfor prioriterer og deltar vi i tett samarbeid på dette området. Daglig leder vil fortsette å prioritere dette arbeidet i samarbeid med medlemsbedriftene, jamfør prosjekt røde anlegg. Vårt søkelys på «Prosjekt røde anlegg» må bli intensivert dersom vi skal klare målsettingen om en reduksjon på minst 50% av de røde anleggene.

Prioriterte arbeidsoppgaver 2020-2021

Vi har innledningsvis beskrevet litt om de utfordringene Avløp Norge står overfor. Det er økonomi og tid som i stor grad vil styre hvilke arbeidsoppgaver som prioriteres og fremdriften på disse. Foreningen har, for denne perioden, engasjert en daglig leder i 30% stilling for å styrke vårt arbeid innenfor ønskede satsningsområder.

Informasjon og markedsarbeid

Daglig leder vil delta så langt det er mulig på arenaer hvor det er naturlig å fremme Avløp Norge og våre satsningsområder. Styret oppfordrer samtidig alle medlemmene til å bidra i dette arbeidet. I den forbindelse er det utarbeidet informasjonsmateriell. Informasjonen har som utgangspunkt at svært mange tilhørere har begrenset kunnskap om rensing av avløpsvann. En huseier skal gjøre et valg mellom minirenseanlegg, naturbaserte løsninger eller trykkavløp som pumper avløpsvannet inn til et felles grendeanlegg eller til kommunens avløpsnett.
Avløp Norge skal fremme budskapet om at det er kostnads-effektivt og miljøvennlig å rense avløpsvannet ved kilden. Styret har fått utarbeidet rollups og brosjyrer til bruk på stands ved utstillinger og på kommunale møter. Dette materiellet skal eventuelt kunne kombineres med eget materiell hos alle medlemsbedriftene.

Våre hjemmesider www.avlopnorge.no bør oppdateres jevnlig med aktuelt stoff som er av interesse for kommunene, huseiere og Avløp Norge sine medlemsbedrifter.

 

Workshop

Avløp Norge har budsjettert for flere Workshop i perioden. Tema velges ut fra den dagsaktuelle situasjonen og hva som er presserende å få behandlet av en samlet forening. Hovedfokuset for perioden vil være de foreslåtte endringene i nåværende SINTEF TG vedrørende skjerpede krav til service, drift og vedlikehold. Det er viktig for foreningens medlemmer å fremme hva dette kommer til å bety for den enkelt bedrift.
Videre jobbes det med hytteproblematikken og Norsk Vann/NIBIOs holdninger og påvirkning som de har på kommune Norge i forhold til utslippstillatelser / valg av løsninger.
Som en konsekvens av gjennomførte tilsyn og foreningens prosjekt med målsetning om å redusere røde anlegg med minst 50 %, vil det også bli prioritert faglige samlinger for foreningens medlemmer. Formålet vil være å dele erfaringer og kunnskap, samt innhente relevant kompetanse i kampen mot de røde anleggene. Nye workshop kombinert med egne «kurs», opplæringsarenaer / digitale plattformer vil bli gjennomført.
Avløp Norge vil være avhengig av innsats fra alle medlemsbedriftene dersom vi skal komme i mål med foreningens formål. Det vil være nødvendig med arbeidsgrupper med deltagere på tvers av alle leverandørene samt noe møtevirksomhet og reising.Et eksempel er viktigheten av at Avløp Norge sine medlemmer deltar i vannområdenes FoU prosjekter gjennom egeninnsats.

Kursvirksomhet – «Minirenseanlegg, teori og praksis»

Dette vil skje i regi av Norsk Vann da det er Vannområdene i Akershus og Østfold som eier rettighetene til dette kurskompendiet og de har gitt den oppgaven til Norsk vann. Planlagt i august / september 2020 i Østfold. Avløp Norge vil arbeide for å komme inn som foreleser i opplæringsprogrammer og kurser som holdes for kommunale saksbehandlere og bransjens VA konsulenter. Dette gjelder spesielt der hvor NIBIO, Norsk Vann og Norsk Rørsenter er arrangører.

Del dette på