GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INSTALLASJON OG DRIFT AV MINIRENSEANLEGG

Denne anvisningen gjelder for nedgravde minirenseanlegg, og er et supplement til medlemsbedriftenes egne installasjonsanvisninger. Anvisningen inneholder generelle retningslinjer for god installasjon av minirenseanlegg, uavhengig av anleggstype. Siste avsnitt inneholder noen nyttige tips for god drift og vedlikehold av et minirenseanlegg. Det beste resultatet oppnås gjennom godt samarbeid mellom prosjekterende og utførende entreprenør, men også anleggseier med lokalkunnskap om eiendommen kan tilføre viktige bidrag for å oppnå et optimalt fungerende anlegg.

Plassering av anlegg

Anlegget må plasseres slik i terrenget at det ikke utsettes for flom eller overvann (snøsmelting, regnrike perioder) . Utløpsledningen fra eiendommen til anlegget må installeres med min fall 1:100 (1%). Et minirenseanlegg skal ha god tilgjengelighet for slamtømming, vedlikehold, service og tilsyn. Kommunenes reglement for plassering av anlegg varierer. Sjekk derfor med din lokale kommune. Dette gjelder bl.a.: Maks. avstand fra veg til tank-/inspeksjonslokk - maks. høydeforskjell fra bunn tank til veg.

Unngå feilinstallasjon

Det skal ikke koples til flere bygninger enn de anlegget er dimensjonert for (antall pe) - Kun avløpsvann fra husholdningen skal tilføres anlegget.
Følgende vanntilkoplinger skal ikke tilknyttes:
● Sluk i garasje, fjøs eller annen driftsbygning
● Takvann
● Overvann og/eller dreneringsvann
● Utvendig sluk på gårdsplass

Generelle retningslinjer for installasjon av tankenheter

Riktig prosedyre for nedlegging avhenger av anleggstype og tankmateriale. De fleste minirenseanlegg er produsert i betong eller plast ( PE/GRP). Vi anbefaler å ta kontakt med leverandøren av anlegget for spesifikke anvisninger.

Generelt gjelder:
● Anlegget skal inspiseres ved mottak på anleggsstedet for mulige transport- eller håndteringsskader.
● Maks. nedleggingsdybde skal ikke overskride leverandørens anvisninger
● Nødvendig grøftestørrelse avhenger av grunnens beskaffenhet/stedlige masser. Unngå å grave ned anlegg i ustabile masser (leire, silt), flomutsatte områder etc.
● Tillatte omfyllingsmasser rundt tankkomponentene varierer avhengig av anleggstype og tankmateriale. Se egne avsnitt.
● Anlegget plasseres på et avrettet underlag. Noen anlegg leveres med prefabrikkert betongplate som fundament.
● Unngå å plassere et anlegg nær uteplasser, terrasser el.lign. Et minirenseanlegg kan ikke garanteres å være helt lukt- eller lydfritt.

 

Installasjon av anlegg i plastmateriale
(PE-polyetylen eller GRP- glassfiber)

Som omfyllingsmasser for anlegg utført i plast (PE/GRP) anbefales å benytte maskingrus 8 – 12 mm, vasket pukk 4 – 16 mm eller leverandørens egne anvisninger. Fyllmassen skal være fri for is og snø. Massen fylles lagvis rundt tankenheten og komprimeres. I områder med høy grunnvannstand og nær sjø, vassdrag eller i områder med fare for flom, skal anlegget sikres mot oppdrift. Forankring kan skje til betongplate, betongdragere eller direkte til fjell. Bruk av fiberduk anbefales i områder med ustabile masser.

Installasjon av anlegg i betong

Anlegg i betong er mindre avhengig av spesifikke omfyllingsmasser. Kummen(e) plasseres på et avrettet fundament som er nivellert i riktig høyde. Oppstikkende stein eller andre harde partier må graves vekk og erstattes med friksjonsmasser. Som omfyllingsmasser benyttes normalt oppgravde masser. Unngå større steiner, telefarlige masser (snø,is) eller andre fremmedlegemer rundt kummen(e). Bruk av fiberduk anbefales der grunnen består av ustabile masser.

 

Utslippssted

Renset avløpsvann fra minirenseanlegget ledes normalt med selvfall til godkjent utslippssted (elv, vassdrag, sjø eller infiltrasjon). Husk at utslippsledningen må ligge frostfritt for å hindre forstoppelse på anlegget. Ved tvil bør utslippsledningen isoleres helt eller delvis.

 

Bruk av forhøyningsringer

Plassering av anlegg krever i noen tilfeller en forlengelse av inspeksjonshalsen(e). Ved bruk av betongringer, er det viktig å velge en diameter som er stor nok og ikke hindrer tilgangen til lokket på selve anlegget. Det er viktig at halsen ikke bygges så høyt at adkomst til anlegget blir vanskelig.

 

Lufting

God lufting er viktig for den biologiske renseprosessen, men også for å unngå lukt rundt anlegget. Lufting forgår normalt gjennom husets luftesystem over takmønet. God lufting forutsetter at det ikke er montert vakuumventiler på lufteledningen eller vannlås på avløpsledningen. Ved lang avstand mellom eiendom og anlegg, må anlegget luftes separat. Sørg for at luftestuss er fri også om vinteren med mye snø. Følg leverandørens anvisninger for optimal lufting!

 

Nyttige tips for god drift av ditt minirenseanlegg

Leverandørene av minirenseanlegg har sine egne anvisninger for god drift. Disse varierer avhengig av type anlegg. Anlegg med forbehandling i f.eks. en slamavskiller er mindre sensitive for tilførsel av fremmedlegemer/ faste partikler, da de blir holdt tilbake i slamavskilleren. Generelt gjelder at anlegget skal rense sanitært avløpsvann, og ikke skal fungere som en søppeldunk eller kompostbinge. Vær derfor obs på hva du heller i vasken og toalettet. De fleste anlegg er ikke glad i sterke kjemikalier, oljeprodukter eller flytende fett i avløpet.

 

Følg leverandørens anvisninger

Samtlige leverandører i Avløp Norge har sine spesifikke installasjonsanvisninger som følger med leveransen av et minirenseanlegg. Anvisningene inneholder momenter som er viktige for den enkelte anleggstypen for å sikre en god drift inkl. service og tilsyn.

 

Husk! Det er summen av det du gjør eller bør unngå å gjøre, samt driften av anlegget som fører til et godt renseresultat.

Del dette på