Søknad om utslippstillatelse

Der det ikke finnes offentlig avløpsnett å koble seg til, må man selv sørge for å ha en løsning, som kan være en type oppsamling i tank eller en form for rensing av avløpsvannet før det går ut til naturen. Dette kravet gjelder over hele landet, og er en forutsetning for å få byggetillatelse for hus eller hytte. 

Kravet kan også komme fra kommunen som et pålegg om oppgradering/rehabilitering av eksisterende løsning. Dette kravet til behandling av avløpsvann gjelder for vannklosett, men også dersom man kun skal ha innlagt vann til kjøkken og dusj(gråvann). 

Utslippstillatelse

Det er kommunen som er lokal forurensningmyndighet og det er hit man må henvende seg for å skaffe seg en såkalt utslippstillatelse for avløpsvannet som oppstår. Utslippstillatelsen må søkes om. 

Når det gjelder anlegg for oppsamling eller behandling av avløpsvann kan man enten gå for et anlegg man er alene om - eller man kan gå sammen med en eller flere naboer om et felles anlegg.

De fleste kommuner har egne bestemmelser for hva slags krav det er til rensing av avløpsvann, og dette kommer an på hvor huset eller hytta ligger. Det kan derfor lønne seg å ta kontakt med kommunen tidlig og fortelle om hvilke planer man har og få greie på hvilke krav som gjelder. Er det vassdrag med høy miljøbeskyttelse i nærheten kan det være strenge krav. Noen steder stilles det krav om rensing av fosfor eller fjerning av kolibakterier.

Enkelte steder er det mulig å basere seg på naturbasert rensing i naturlige grusavsetninger i bakken,  med en form for oppsamling av slam i forkant. Andre steder er det enten tett tank eller renseanlegg som er kravet. Hvordan man søker om utslippstillatelse finner du mer om nederst i teksten.

Minirenseanlegg

Et renseanlegg for 1-50 personer som ikke er koblet til kommunens nett kalles gjerne minirenseanlegg. Slike anlegg er det allerede mange tusen av her til lands. Minirenseanlegg renser avløpsvannet og beskytter vannmiljøet i omgivelsene. Minirenseanlegg er ofte en forutsetning for spredt bebyggelse og gjør det mulig å leve tett på naturen.

Befaring på eiendommen - eventuelt grunnundersøkelse

Skal man etablere minirenseanlegg for en ny bolig eller fritidsbolig er man avhengig av å bli kvitt renset avløpsvann, det vil alltid komme restutslipp fra et minirenseanlegg. Hvis det ikke er en resipient i nærheten dvs. bekk, elv eller vann / sjø som man kan lede restutslippet til, må man etablere enn form for infiltrasjonsløsning eller etterbehandling. Det betyr at man bygger en infiltrasjonsløsning. Tidligere når man etablerte kloakk utslipp fra boliger, så ble utslippet ledet til en eller to betongkummer / slamavskillere før man ledet restutslippet til et sandfilter og det forsvant ned i grunn.  I dag stiller de fleste kommuner bestemte krav til bygging av infiltrasjonsgrøft eller etterbehandling av vannet som kommer ut av minirenseanlegget.

For å kunne slippe renset avløpsvann til grunn uten noen form for tiltak trenger man å foreta en såkalt grunnundersøkelse. Her må man engasjere en person med hydrogeologisk kompetansen og nøytral fagkyndig som foretar denne undersøkelsen. Det er viktig at grunnforholdene hvor man skal lede restutslippet, har den nødvendig hydraulisk kapasitet til å ta unna det restutslippet som måtte komme fra minirenseanlegget. Hvis ikke grunnforholdene er akseptable, kan det hende at man må etablere og konstruere et våtmarksfilter for å bli kvitt restutslippet og hvor man samtidig etablere et ekstra rensetrinn. 

Behovsanalyse

Minirenseanlegg som selges i Norge er bygget etter en standard som er lik for alle innen EU/ EØS, og skal tilfredsstille en produktstandard. Det betyr at det er utført kontroll av materialer, tetthet, motstand mot trykk mm, i tillegg til prøving av renseeffekt i henhold til testprogrammet som er angitt i standarden. 

Har du lyst til å lese om kravene finner du de i Forurensningsforskriften §12 – 8 Utslipp til følsomt og normalt område.

Når man skal velge anleggstype og størrelse er det flere forhold man må passe på. Først bør man sjekke ut om man må ha et anlegg for alt avløp eller om man må skille mellom svartvann (kun toalett vann) eller kun gråvann (dusj – utslagsvask). Hvor mange skal bruke boligen, antall sengeplasser, har man mye festligheter / selskaper, hvor mange bad og toaletter er det i boligen eller hytta / fritidsboligen hvis det er det man skal ha anlegg til.

Minirenseanlegg som er typegodkjent etter EN 12566-3 er normalt delt inn i størrelser på: 5 -10 -15 – 20 - 25 -30 - 35 - 40 - 49 pe = personekvivalenter = personer som produserer 200 liter avløpsvann pr. døgn. Denne inndelingen kan variere avhengig av den enkelte produsent.

Slam må hentes

Minirenseanlegg er effektive i drift, men uansett dannes det et slam, som må hentes av enten kommunen eller en godkjent transportør. Når man sammenligner minirenseanleggene som er på markedet er det viktig å være klar over at anleggene må oppmerksom på slamlagervolumet i anlegget. Minirenseanleggene må normalt tømmes for slam minst en gang pr. år ved 100 % belastning. Her kan man ta kontakt med kommunen og finne ut hvor ofte det er tømming, og hva det koster med ekstra tømming.

Hjelp til å finne ut av dette for man ofte av en nøytral fagkyndig, eventuelt en ansvarlig søker, man kan også sjekke lenke til  SINTEF Certification hvor det i de Teknisk Godkjenningens dokumentene synliggjør slamtømmebehovet for den enkelte anleggstypen.

Kontakt med leverandører

Når man har kommet frem til konklusjonen og ønsker å gå til anskaffelse av et minirenseanlegg, tar man gjerne kontakt med flere tilbydere. Som tidligere nevnt, minirenseanleggene variere både i størrelse og pris og ikke minst virkemåte (forskjellige prosessløsninger). Et anlegg som går under betegnelsen 5 pe kan være vidt forskjellige i størrelse og utforming avhengig av den enkelte leverandørens løsninger.

Innhente pristilbud for tilleggsarbeider (graving, rørarbeid og elektriker)

Hvis minirenseanlegget ikke skal etableres i et rom, trenger man og få tak i en graveentreprenør for å grave dette ned på eiendommen. Hvis graventreprenøren ikke inne har nødvendig kompetanse til å legge og koble rør (ADK – sertifikat) trenger man også å få tilbud fra en rørlegger med godkjent sertifikatet. Alle minirenseanlegg som er av typen kjemisk / biologisk og som man trenger for å tilfredsstille nødvendige rensegrad, trenger strøm til anlegget, derfor må man også engasjere en elektriker.

Drift og vedlikehold 

I Forurensningsforskriften §13-11 finner du krav som stilles til utforming og drift av mini-renseanlegg. Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. Vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11. Drifts- og vedlikeholdsavtale

En forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold (service) med leverandør eller godkjente serviceforetak / virksomhet. Følgende punkter skal reguleres i avtalen:

  • Servicebesøk. (Antall besøk pr. år og oppgaver som skal utføres ved service, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.)
  • Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget.
  • Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen
  • Leveranse av deler
  • Eventuelle andre forhold som også er av forurensningsmessige betydning for det aktuelle anlegget
  • Videre fremgår det av SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) hvor ofte det spesifikke minirenseanlegget skal slamtømmes (antall ganger pr. år) 

Søknaden

Søknad om utslippstillatelse kan man ikke søke om selv. Kommunen krever at søknaden sendes inn av en godkjent instans.  Dette kan være en rådgiver, en entreprenør eller en rørlegger. Uansett må den som sender inn søknaden ha ansvarsrett. Det betyr at den som søker på vegne av deg tar ansvar for at anlegget oppfyller kravene og at det bygges etter gjeldene forskrifter.

Søknaden består som regel av to skjemaer:

1. Søknad om utslippstillatelse i henhold til Forurensningsforskriften § 12.
På denne linken finner du det viktigste av hva en slik søknad skal inneholde. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende - Lovdata  Søknads skjem / blankett  skjema A-1

2. Søknadsskjema etter Plan – og bygningsloven
Det er her ansvarlig søker inn i bildet i henhold til plan- og bygningsloven. Det må erklæres om ansvarsrett (blankett 5181) for følgende tre funksjoner:

  • Ansvarlig søker (SØK).
  • Ansvarlig prosjekterende (PRO).
  • Ansvarlig utførende (UTF)

Hvis du har kontakt med en entreprenør eller rørlegger som skal installere anlegget hender det som regel at de tar seg av søknaden. Disse tre funksjonene kan som regle de som skal bygge anlegget sørge for, slik at du kan forholde deg til en part, som kalles ansvarlig utførende. Men du kan også overfor den som skal grave ut gropa der anlegget skal stå stille krav om hvilken rørlegger og elektriker som skal brukes.

Ansvarlig utførende kan være to forskjellige personer eller firmaer. Alle de tre som skal ta seg av de tre funksjonene  må ha lokal eller sentral godkjenning for den aktuelle søker funksjonen.

Husk Nabovarsel: Alle naboer skal varsles om tiltaket gjennom nabovarsel (blankett 5154). Nabovarselet skal inneholde all relevant informasjon (blankett 5155). Nabovarsel kan gis enten ved å gå rundt og levere ut blankett 5154 og deretter få underskrift (blankett 5156), eller ved å sende varselet rekommandert (husk og få postens kvittering på blankett 5156). Blankett 5155 og 5156 skal sendes kommunen sammen med søknaden.

NB! I søknader som behandles etter forurensningsforskriften (utslippssøknad) er det 4 ukers svarfrist for naboer jf. forurensningsforskriften 12-4, 2. ledd. Ikke 2 uker som det er etter plan og bygningsloven.

Kart: Det må være med et kartutsnitt som viser plassering av de enkelte komponentene. Helst i 1:500 eller 1:1000. Kart kan skrives ut fra kommunenes kartløsninger.  NB! Husk og tegne inn eventuelle brønner, borehull og andre vannkilder i området, samt oppgi aktuelle avstander.

Dispensasjon: Dersom søknaden forutsetter dispensasjon fra gjeldende regelverk må dette spesifiseres i søknaden, og 6 ukers regelen for behandling gjelder ikke.

Trenger du hjelp av en av Avløp Norge sine medlemmer så finner du de med logoer under her:

 

Del dette på