SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er et minirenseanlegg?
Et minirenseanlegg renser alt avløpsvann fra bolig, hytter o.a. Det er et lokalt, fullverdig alternativ til å knytte seg til offentlig avløpsnett.

Hva er forskjellen på gråvann og svartvann?
Svartvann er husholdningens avløp fra wc. Gråvann er avløp fra alt annet enn wc.

Jeg har en septiktank /slamavskiller og har blitt pålagt å oppgradere avløpet, hvorfor?
For å unngå lokal forurensing. En septiktank fjerner ca 10-20 % av forurensingen fra avløpsvannet. Resterende vil gå ut i naturen.
Et minirenseanlegg vil rense ca. 90 % av forurensingen.

Må jeg søke kommunen?
Ja, installasjon av minirenseanlegg er søknadspliktig.

Er det de samme krav i alle kommuner?
Nei, kommunen kan i lokal forskrift fastsette lokale krav som avviker fra de nasjonale. Kontakt kommunen eller sjekk www.lovdata.no

Hvem kan hjelpe meg med å søke om utslipptillatelse?
Flere rørleggere og graveentreprenører har lokal eller sentral godkjenning for å søke og å stå ansvarlig for installasjonen.

Rådgivende ingeniører og LfMs medlemmer kan også hjelpe deg.

Hvor stort anlegg trenger jeg?
Anleggets kapasitet bestemmes av antall husstander som skal tilknyttes og antall beboere i hver husstand.
Kontakt LfMs medlemmer for assistanse.

Hvor skal utløpet fra minirenseanlegget ledes?
Vanlig løsning er til vassdrag eller til grunnen.

Kan renset avløpsvann benyttes til hagevanning?
Nei, det er ikke tillatt i Norge.

Hvor bør anlegget plasseres på tomten?
Plasser helst anlegget minst 10 meter fra boligen. Husk at anlegget må være innen rekkevidde for slamtømming. Slamtømmebilen har ca 30 meter sugeslange.

Kan jeg lede drensvann til anlegget?
Nei, drensvann må ikke tilføres anlegget, kun avløpsvann fra husholdningen.

Kan jeg installere anlegget selv?
Nei, installasjon skal utføres av entreprenører/rørleggere med lokal- eller sentral godkjenning.

Skal anlegget luftes?
Ja, for å redusere mulig lukt skal innløpsrøret alltid koples til sanitæravlufting over tak.

Lukter minirenseanlegg?
Nei, vanligvis ikke. Lukt er et symptom på at renseprosessen ikke går som den skal, eller at anlegget er overbelastet eller ikke riktig installert.

Krever minirenseanlegg strøm?
Ja.

Må minirenseanlegg tømmes for slam?
Ja, alle minirenseanlegg må tømmes regelmessig av godkjent renovatør. Kontakt kommunen for å høre hva slags ordning som gjelder i din kommune.

Hvorfor tilsettes det fellingskjemikalier?
For å tilfredsstille norske rensekrav til fosfor må et fellingskjemikalium tilsettes i prosessen.

Er kjemikaliene skadelige for miljøet?
Nei, kjemikaliene vil bindes til slammet som tas ut som våtslam og behandles i kommunalt mottak. Kjemikaliene er de samme (aluminiumsalt) som brukes i kommunale renseanlegg.

Hvor mye kjemikalier brukes?
Normalt forbruk er 50-70 l. pr. år for en bolig.

Hva slags tilsyn og service krever anlegget?
Eier må holde øye med alarmen og sørge for regelmessig slamtømming. Serviceavtale er obligatorisk for alle minirenseanlegg, LfMs medlemmer ivaretar serviceutførelse for alle anlegg som de leverer.

Del dette på