VEDTEKTER FOR AVLØP NORGE 

§1 - Medlemskap 

Medlemsberettiget er bedrifter eller organisasjoner som innehar godkjenning eller spesiell interesse for avløpsrensing i henhold til NS-EN 12566-3. 

§2 - Formål 

Foreningens formål er å fremstå som bransjens interesseorganisasjon både innad i foreningen og utad mot myndigheter, andre bransjer og samfunnet for øvrig. Dette gjøres ved: 

- å arbeide for at minirenseanlegg skal være en prioritert avløpsløsning i spredt bebyggelse hos landets myndigheter. 

- å fremme samarbeidet mellom foreningens medlemmer. 

- å arbeide for å høyne det tekniske nivået innenfor avløpsbransjen. 

- å arbeide for standardisering og kvalitetssikring av drift og vedlikehold. 

- å drive et aktivt informasjonsarbeid omkring rensing av avløpsvann i spredt bebyggelse. 

- å arbeide for å fremme forsknings- og utviklingsvirksomhet innenfor avløpsrensing. 

- å fremstå som det ledende avløpsmiljø overfor myndigheter, andre bransjer og forbrukere. 

- å samarbeide med tilsvarende forbund/foreninger i andre land. 

- å arbeide for å være en aktiv høringsinstans. 

§3 - Styret 

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret velges på ordinært årsmøte ved alminnelig flertall for 2 år av gangen. 

Styremedlemmer inklusive styrets leder må representere en medlemsbedrift. Alternativt kan årsmøtet velger en arbeidende styreleder som nødvendigvis ikke er ansatt i noen av medlemsbedriftene. 

Styrets leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen ved særskilt valg. 

Styret fatter alle beslutninger med simpelt flertall. Det føres protokoll fra styrets møter som sendes ut til medlemmene. Ved stemmelikhet skal saken utsettes. 

Kun 3 medlemmer skal være på valg samtidig. 

§4 - Valgkomité 

På årsmøtet velges ved alminnelig flertall en valgkomité på tre personer til å foreslå kandidater til leder og styremedlemmer på neste årsmøte. 

§5 - Årsmøte 

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april. Innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til arbeidsprogram skal sendes ut minst 14 dager før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst halvparten av medlemmene krever dette. Innkalling skal inneholde begrunnelse for å avholde ekstraordinært årsmøte og skal sendes ut minst 14 dager før møtet skal avholdes. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er representert ved fremmøte. Alle beslutninger unntatt spørsmål om eksklusjon / oppløsning eller vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. 

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som ikke er utmeldt eller står til rest med betalinger. 

Årsmøtet skal behandle: 

1. Valg av møteleder og referent 

2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 

3. Årsberetning og regnskap med revisjonsberetning 

4. Valg av styre 

5. Valg av styrets leder 

6. Valg av revisor 

7. Valg av valgkomité 

8. Forslag til arbeidsprogram 

9. Fastsettelse av kontingent 

10. Budsjett for neste periode 

11. Innkomne forslag 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 30 dager før årsmøte dato. 

Et medlem representerer en stemme. 

§6 - Sekretariat og arbeidsprogram 

Foreningens interesser ivaretas av det valgte styre. For hvert år utarbeider styret et arbeidsprogram. Styrets leder representerer Avløp Norge utad i samarbeid med de øvrige styremedlemmer, samt innkaller og forbereder styremøter og årsmøter. 

§7 - Undergrupper m.v. 

Når det anses nødvendig for å få gjennomført aktuelle oppgaver innenfor foreningens interessefelt, kan styret nedsette undergrupper eller oppnevne / engasjere enkeltpersoner til å ta seg av disse. 

§8 - Økonomi 

Kontingenten skal dekke løpende administrative kostnader. Styret er ansvarlig for å utarbeide budsjett som godkjennes av årsmøtet samt å fremlegge revidert regnskap som vedlegges årsberetningen. Som hovedregel skal foreningens arrangementer være selvfinansierende. Årsmøtet fastsetter kontingent i overensstemmelse med arbeidsprogrammet for kommende år. 

For spesielle tiltak, prosjekter o.l. skal det utarbeides en egen finansieringsplan. 

§9 - Suspensjon og eksklusjon 

Medlem som ikke overholder foreningens vedtekter eller som på annen måte opptrer i strid med foreningens interesser, kan suspenderes av styret inntil førstkommende ordinære årsmøte hvor eksklusjon eventuelt kan besluttes. Eksklusjon forutsetter 3/4 dels flertall ved skriftlig avstemning. 

Dersom eksklusjon ikke besluttes anses suspensjonen som hevet. Suspendert eller ekskludert medlem kan ikke reise krav mot foreningen. 

§10 - Inn-/utmelding 

Innmelding skjer ved søknad til foreningen. Søknaden behandles av styret i henhold til kriterier for medlemskap (§1). Medlemskapet gjelder fra innbetalt kontingent. Utmelding skal skje skriftlig til styret med minst 3 måneders varsel innen utgangen av kalenderåret. Medlemsfirma som går konkurs, oppløses eller på annen måte innstiller sin virksomhet anses utmeldt. Utmeldt medlem har ingen krav på foreningen dersom ikke dette er spesielt avtalt. De medlemmene som ikke har betalt sin kontingent for foregående år innen årsmøte dato, anses som utmeldt. 

§11 - Vedtektsendringer, oppløsning 

Vedtektsendringer skal besluttes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 dels flertall. Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 dels flertall på 2 på hverandre følgende ordinære eller ekstraordinære årsmøter. Årsmøte som stadfester oppløsning tar også beslutning om disponering av eventuelle midler. 

Forslag om vedtektsendringer eller oppløsning må være bekjentgjort sammen med innkalling. 

Revidert og vedtatt på årsmøte 10. mai 2019 

Del dette på